Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs

Privātuma politika videonovērošanai

Privātuma politika videonovērošanai, kas tiek veikta ar nolūku novērst vai atklāt noziedzīgus nodarījumus saistībā ar īpašuma aizsardzību.

Personas datu apstrādes pārzinis:

PAULA STRADIŅA MEDICĪNAS VĒSTURES MUZEJS

Reģ.nr. 90000013555

Adrese:  Adrese: Antonijas iela 1, Rīga, LV-1360

Tālrunis:67222915

E-pasts:info@mvm.lv 

 

Personas datu veidi: Personas attēls (izskats, uzvedība). Personas attēla ieraksta vieta (telpa, kameras atrašanās vieta). Personas attēla ieraksta laiks (datums, laiks, ieraksta sākums un beigas).

 

Personas datu subjektu kategorijas: Personas, kas nokļūst videonovērošanas kameras uztveršanas zonā (pārziņa darbinieki, muzeja apmeklētāji un citas personas).

 

Apstrādes nolūki:Noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību. (Apstrādes nolūki norādīti videonovērošanas brīdinājuma zīmes paskaidrojošajā tekstā.)

 

Apstrādes juridiskais pamats:apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs (Regulas[1]6. panta 1. punkta e) apakšpunkts). 

 

Personas datu saņēmēji: Tiesībsargājošās institūcijas normatīvajos aktos noteiktā kārtībāun pārziņa pilnvaroti darbinieki.

 

Pārzinis neparedz nosūtīt personas datus uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju.

 

Laikposms, cik ilgi paredzēts glabāt personas datus: līdz 30 dienām.

 

Datu subjektam ir tiesības pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību[2].

 

Datu subjekts tiesīgs iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei uzraudzības iestādei par iespējamo personas datu aizsardzības pārkāpumu.

 

Privātuma politika pēc nepieciešamības var tikt grozīta. Privātuma politikas izmaiņas publicēs muzeja interneta vietnē. 

 

 Privātuma politika videonovērošanai (pdf)[1]Regula - EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)

[2]Atsevišķos gadījumos, ņemot vērā videonovērošanas kā datu apstrādes veida specifiku, var nebūt tehnisku iespēju realizēt datu subjekta pieprasījumu vai arī pieprasījums var tikt realizēts ierobežoti.