Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs

ESF projekts

Eiropas Savienības Sociālā fonda projekts „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi”

Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Latvijas iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot nacionāla mēroga pasākumus.

Projekta ietvaros tiks īstenoti slimību profilakses pasākumi (četrās prioritārajās veselības jomās), vispārējie sabiedrības veselības veicināšanas pasākumi, nacionāla mēroga veselības veicināšanas pasākumi mērķa grupām un vietējai sabiedrībai. Tāpat tiks veikti sabiedrības veselības pētījumi, nodrošināta veselības veicināšanas un slimību profilakses uzraudzība. Projekta ietvaros tiks nodrošināti informācijas un publicitātes pasākumi.

Projekta īstenošanā kā sadarbības partneris var tikt piesaistītas valsts pārvaldes iestādes, tām deleģēto valsts pārvaldes funkciju veselības veicināšanā un slimību profilaksē ietvaros - Slimību profilakses un kontroles centrs, Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs, Veselības inspekcija, Valsts sporta medicīnas centrs, Zāļu valsts aģentūra.

Projekta īstenošana plānota līdz 2022.gada 31.decembrim.

Plašāku informāciju par ESF projektu „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” var iegūt Veselības ministrijas mājaslapā http://www.vm.gov.lv/lv/nozare/esf_projekts/esf_projekts_kompleksi_veselibas_veicinasanas_un_slimibu_pro/