Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs

Statūti

BIEDRĪBAS "MEDICĪNAS MUZEJA
ATBALSTA FONDA BIEDRĪBA"
S T A T Ū T I

Apstiprināti ar biedrības "Medicīnas muzeja atbalsta fonds" 2009. gada 26. februāra kopsapulces lēmumu.

Grozījumi saskaņā ar biedrības "Medicīnas muzeja atbalsta fonda biedrība" 2009. gada 17. aprīļa kopsapulces lēmumu.

Reģistrēti LR UR Biedrību un nodibinājumu reģistrā 2009. gada 30. aprīlī ar Nr. 40008140110

1. Biedrības nosaukums
1.1. Biedrības nosaukums ir "Medicīnas muzeja atbalsta fonda biedrība" (turpmāk tekstā — biedrība).

2. Biedrības mērķi
2.1. Biedrības mērķi ir:
2.1.1. Latvijas un pasaules medicīnas vēstures izpētes projektu īstenošana;
2.1.2. Latvijas un pasaules medicīnas vēstures kultūras mantojuma apzināšana un saglabāšana;
2.1.3. pētījumu un citu projektu veikšana sadarbībā ar Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeju, Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas vēstures institūtu, Latvijas Medicīnas vēsturnieku asociāciju, citām Latvijas un starptautiskām organizācijām;
2.1.4. līdzdarboties un atbalstīt medicīnas un izglītības projektus, kas atbilst sabiedrības garīgās un fiziskās veselības sekmēšanas mērķiem, cilvēka garīgo un fizisko spēju pilnveidošanas īstenošanai;
2.1.5. projektu un pasākumu, kuru mērķi ir aizsargāt kultūras mantojuma, īstenošana, līdzdarbošanās, atbalstīšana, tautas medicīnas tradīciju pētīšana un attīstīšana un jaunu pētījumu sekmēšana;
2.1.6. starptautiskās pieredzes apgūšanas projektu īstenošana, līdzdarbošanās, atbalstīšana;
2.1.7. sabiedrības veselības un medicīnas vēstures informācijas un apmācības pieejamības sekmēšana arī lauku novados;
2.1.8. līdzdarboties un atbalstīt projektus, kas veicina papildizglītības iespējas, organizējot konferences, seminārus, kursus, prezentācijas, izstādes u.c. izglītojošus un kultūras pasākumus; apmācības, informācijas izveides Rīgā un īpaši lauku novados projektu īstenošana, līdzdarbošanās, atbalstīšana.
2.1.9. līdzekļu piesaistīšana Latvijas un pasaules medicīnas vēstures un sabiedrības veselības materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā un kopšanā; projektu izstrādāšana un iesniegšana projektu konkursos Latvijas un ārvalstu valsts un sabiedriskās institūcijās; sponsoru piesaistīšana un ziedojumu saņemšana; sadarbības partneru, mecenātu un to līdzekļu piesaistīšana projektu īstenošanā, starptautiskās pieredzes izpēte, apkopošana un izmantošana; Latvijas un Eiropas Savienības fondu līdzekļu piesaistes projektu izstrādāšana;
2.1.10. medicīnas vēstures kultūras tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšana;
2.1.11. pasākumu organizēšana; konsultāciju sniegšana, grāmatu, bukletu, citu populārzinātnisku iespieddarbu un informācijas izplatīšanas līdzekļu pagatavošana;
2.1.12. izglītojošo un populārzinātnisko izstāžu, ekspozīciju izveide, cita veida pasākumu rīkošana;
2.1.13. līdzekļu piesaistīšana Latvijas Nacionālā muzeja krājuma papildināšanai un saglabāšanai;
2.1.14. starptautiskās sadarbības veicināšana;
2.1.15. citu likumos un biedrības sapulču lēmumos paredzēto uzdevumu veikšana.

3. Biedrības darbības metodes
3.1. Biedrība savus mērķus īsteno:
3.1.1. izlietojot biedrības dalībnieku iestāšanās naudu, biedru naudu un personiskos līdzekļus;
3.1.2. pieņemot ziedojumus un mērķa finansējumu naudas, iekārtu u.c. materiālo vērtību veidā no Latvijas Republikas un ārvalstu fiziskām un juridiskām personām, nodrošina to uzskaiti un izlietošanu atbilstoši biedrības darbības mērķiem;
3.1.3. izstrādājot un iesniedzot projektus līdzekļu piešķīruma saņemšanai, lai īstenotu statūtos noteiktos mērķus;
3.1.4. sadarbojoties ar citām Latvijas Republikas un ārvalstu nevalstiskām organizācijām, valsts institūcijām, juridiskām un fiziskām personām, kuras sekmē vai ir ieinteresētas biedrības mērķu īstenošanā;
3.1.5. veicot publisku darbību, kas nav pretrunā ar spēkā esošo likumdošanu;
3.1.6. veicot citas darbības, kas nav pretrunā ar spēkā esošo likumdošanu un palīdz īstenot biedrības mērķus;
3.1.7. veicot saimniecisko darbību, lai sasniegtu statūtos noteiktos mērķus.

4. Biedrības darbības termiņš
4.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

5. Biedrības līdzekļi un to izlietošanas kārtība
5.1. Biedrības līdzekļus veido:

  • biedru iestāšanās nauda;
  • biedru gada dalības maksa;
  • dividendes par iegādātajiem vērtspapīriem un ieguldījumiem uzņēmējdarbībā;
  • Latvijas un ārvalstu fizisko un juridisko personu ziedojumi, dāvinājumi, atskaitījumi un novēlējumi biedrībai, pamatlīdzekļu, materiālo un nemateriālo kultūras vērtību, nekustamā īpašuma vai naudas veidā;
  • ienākumi no depozītu noguldījumiem un kredītiem;
  • citi maksājumi, kas nav aizliegti ar likumu.

5.2. Biedrības līdzekļi tiek izlietoti tikai biedrības mērķu un uzdevumu īstenošanai, kas nav pretrunā ar biedrības statūtiem un Latvijas Republikas likumdošanu.
5.3. Ziedojumi, atskaitījumi, dāvinājumi un novēlējumi ar norādītu izlietošanas mērķi obligāti ievērojami biedrībai. Izlietot šos līdzekļus citiem mērķiem var tikai ar ziedojumu, dāvinājumu, atskaitījumu izdarītāja vai novēlējuma mantinieku rakstisku piekrišanu.
5.4. Biedrība ir tiesīga veikt ar saviem līdzekļiem un mantu visus likumdošanā paredzētos civiltiesiskos darījumus.

6. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana, biedru nauda
6.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot biedrības valdei iesniegumu.
6.2. Iestāšanās nauda biedrībā ir kā vienreizējs maksājums fiziskajām un juridiskajām personām atšķirīgā apmērā. Iestāšanās naudas lielumu nosaka ar Biedru sapulces lēmumu.
6.3. Lēmumu par biedra uzņemšanu biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
6.4. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā mēneša laikā var pārsūdzēt biedru sapulcei. Ja arī biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada.
6.5. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei;
6.6. Biedru var izslēgt no biedrības ar valdes vai biedru sapulces lēmumu, ja:
6.6.1. biedrs nepilda biedru sapulces un valdes lēmumus;
6.6.2. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;
6.6.3. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto;
6.6.4. ar savu darbību vai bezdarbību traucē biedrības mērķu īstenošanu;
6.6.5. ja tam ir cits svarīgs iemesls.
6.7. Jautājumu par biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.
6.8. Biedrības biedriem, kas izslēgti vai izstājušies, viņu iemaksātā iestāšanās nauda, kā arī citi veiktie maksājumi netiek atmaksāti.
6.9. Biedru naudas lielumu nosaka ar Biedru sapulces lēmumu.

7. Biedru tiesības un pienākumi
7.1. Biedrības biedriem ir tiesības:
7.1.1. piedalīties biedrības pārvaldē;
7.1.2. saņemt informāciju par biedrības darbību, arī iepazīties ar visu biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
7.1.3. piedalīties visos biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.
7.2. Biedrības biedru pienākumi:
7.2.1. ievērot biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;
7.2.2. ar aktīvu līdzdarbību atbalstīt biedrības mērķu un uzdevumu īstenošanu;
7.2.3. atturēties no jebkādas darbības, kas varētu apgrūtināt vai kompromitēt biedrības darbību.
7.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

8. Goda biedri un to tiesības
8.1. Biedrībā var tikt uzņemti arī goda biedri. Par goda biedru var ievēlēt fizisku vai juridisku personu, kas aktīvi veicinājusi vai atbalstījusi biedrības mērķu realizāciju un centienus gan morāli, gan finansiāli.
8.2. Goda biedrus ievēl biedrības valde, par goda biedra ievēlēšanu nobalsojot vairākumam valdes sēdē klātesošo valdes locekļu. Biedrs, kurš izvirzījis goda biedra kandidatūru, garantē, ka goda biedrs piekrīt kļūt par goda biedru.
8.3. Goda biedriem ir tiesības piedalīties biedru sapulcēs un valdes sēdēs ar padomdevēja tiesībām.

9. Biedrības struktūrvienības
9.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas biedrības teritoriālās vai citas struktūrvienības un institūcijas.
9.2. Struktūrvienības un institūcijas darbību, ievēlēšanas (iecelšanas) kārtību un kompetenci, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar biedrību regulē tās nolikums, ko apstiprina biedrības biedru sapulcē.

10. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana
10.1. Biedru sapulce ir augstākā biedrības lēmējinstitūcija.
10.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi. Biedrus — juridiskās personas — pārstāvošām personām jābūt rakstveida pilnvarām.
10.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta reizi gadā, ne vēlāk kā līdz 31. martam.
10.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā, norādot sasaukšanas iemeslu, pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa biedrības biedru.
10.5. Biedru sapulce tiek sasaukta ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu un sapulces darba kārtību.
10.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse biedru.
10.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce ar iepriekš izziņoto dienaskārtību, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
10.8. Biedru sapulces lēmums tai skaitā par statūtu grozījumiem ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par biedrības darbības izbeigšanu vai biedrības darbības turpināšanu tiek pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

11. Izpildinstitūcija
11.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kuru veido pieci valdes locekļi. Valdi ievēl uz trim gadiem.
11.2. Valdes locekļi ievēl valdes priekšsēdētāju, kas organizē valdes darbu.
11.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav tikai biedru sapulces kompetencē.
11.4. Valde pārzina un vada biedrības lietas, pārvalda biedrības mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem, organizē biedrības grāmatvedības uzskaiti un veic citus pienākumus atbilstoši likumiem, normatīvajiem aktiem, statūtiem, biedru sapulces lēmumiem.
11.5. Valdes priekšsēdētājs ir tiesīgs pārstāvēt biedrību atsevišķi, valdes loceklis tiesīgs pārstāvēt biedrību kopā ar otru valdes locekli.
11.6. Valdes loceklis veic savus pienākumus bez maksas vai par atlīdzību, kuras apmēru nosaka biedru sapulce.
11.7. Ja balsojumā par lēmumu balsis dalās uz pusēm, tad izšķiroša ir valdes priekšsēdētāja balss.
11.8. Valde biedrības darbības nodrošināšanai vai atsevišķu projektu izpildei var pieņemt darbiniekus, nosakot viņiem atalgojumu, ievērojot Latvijas Republikas likumdošanas aktus.
11.9. Valde pati, vai saskaņā ar ekspertu vai padomdevēju rekomendācijām lemj par biedrības līdzekļu izlietošanu tās mērķu un uzdevumu sasniegšanai un darbības nodrošināšanai.
11.10. Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no valdes locekļiem. Lēmumu pieņem ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Bez sēdes sasaukšanas lēmumu var pieņemt, ja visi valdes locekļi rakstveidā nobalso par lēmuma pieņemšanu.

12. Revidents
12.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru uz vienu gadu ievēl biedru sapulce.
12.2. Biedrības revidents nevar būt biedrības valdes loceklis.
12.3. Revidents:
12.3.1. veic biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
12.3.2. dod atzinumu par biedrības budžetu un gada pārskatu;
12.3.3. izvērtē biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
12.3.4. sniedz ieteikumus par biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.
12.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
12.5. Biedru sapulce apstiprina biedrības gada pārskatu tikai pēc revidenta atzinuma saņemšanas.

13. Biedrības pašlikvidācija un reorganizācija
13.1. Biedrības darbība izbeidzas:

  • ar biedru kopsapulces lēmumu par pašlikvidāciju;
  • ar tiesas spriedumu;
  • biedru skaitam samazinoties līdz 2 (diviem) biedriem;
  • uzsākot biedrības bankrota procedūru.

13.2. Biedrības pašlikvidācijas gadījumā tās mantu un finanšu līdzekļus nedrīkst sadalīt biedrības biedriem.
13.3. Biedrībai likvidējoties, tās manta tiek sadalīta saskaņā ar nolikumu, ko izstrādā valde, paredzot mantas sadales kārtību šajā gadījumā (ziedot konkrētas programmas īstenošanai, labdarīgiem mērķiem u. tml.). Biedru sapulcei akceptējot nolikumu, manta sadalāma nolikumā paredzētajā kārtībā.
13.4. Lēmums par Biedrības pašlikvidāciju 3 (trīs) dienu laikā jāpaziņo Latvijas Uzņēmumu reģistram, kas informāciju publicē laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
13.5. Biedrību var reorganizēt apvienošanas vai sadalīšanas ceļā.